• Människor vill göra affärer med företag som är ansvarstagande.

  • 30 år av insikter

Vår vision:
insikter för en hållbar framtid

STRÄVAN MOT EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

I mer än tre decennier har vi studerat kunders upplevelser av privata och offentliga verksamheter i Sverige, Norden och övriga Europa. Genom våra studier har vi strävat efter att få och ge insikter om vad som skapar nöjda kunder och bygger ett hållbart samhälle. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Vår verksamhet har sitt ursprung i ett forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm. Baserat på teorier om hur man mäter och följer upp samhällsnytta undersöktes hur organisationer kunde stärka sin konkurrenskraft. Hypotesen var att det kunde ske genom att flytta fokus från pris och produkt till kundens upplevelse. Det var även ett sätt att komplettera produktivitetsmått med kvalitetsmått ur ett kundperspektiv.

Forskningen visade att organisationer som fokuserar på nöjda kunder minskar kundförluster och ökar kundernas återköpsgraden, något som känns självklart idag men som var nytt i slutet av 80-talet. Under senare år har också ny forskning baserad på vår data visat att värden som anseende, förtroende och samhällsansvar har stor påverkan på kunders val och upplevelser. Idag vet vi att samhällsengagemang är lönsamt och att människor vill göra affärer med företag som upplevs som ansvarstagande.

Våra studier har sedan starten varit modellbaserade, dvs uppbygga av ett antal samverkande variabler. Svenskt Kvalitetsindex mätmodell har löpande utvecklats utan att jämförbarheten över tid gått förlorad. Därför har vi idag en unik databas med välstrukturerad data som ger oss fantastiska möjligheter att studera hur kundupplevelser och bakomliggande drivkrafter förändrats över tid. Ytterligare en stor utveckling skedde i slutet av 90-talet då verksamheten expanderade ut i världen och varumärket EPSI Rating etablerades. Därför kan vi också jämföra oss med andra länder.

HÅLLBAR UTVECKLING HANDLAR OM MER ÄN KUNDNÖJDHET

I början av 2000-talet såg vi ett växande behov av att förstå medarbetarnas och varumärkets betydelse och deras koppling till kunden. Flera intressenter behöver samverka för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, att exempelvis förstå vad som driver medarbetares engagemang och se betydelsen av ett hälsosamt arbetsliv.

Att vi på Svenskt Kvalitetsindex fortsätter att ligga steget före är givet för att kunna hjälpa till med att skapa en hållbar framtid för organisationer. Nästa steg i utvecklingen av vår modell kommer därför att vara att addera ett hållbarhetsindex som fångar ekonomisk, miljömässig och social utveckling. Det är ett exempel på hur vi vill bidra till att skapa insikter som tar oss närmare en hållbar framtid.

1989

För trettio år sedan startades vår verksamhet ur ett tydligt kundbehov.

', { 'anonymize_ip': true });