Hållbart arbetsliv måste upp på den strategiska agendan

Svenskt Kvalitetsindex har tillsammans med Jobbhälsoindex i Sverige AB sedan 2007 årligen kartlagt den svenska arbetsmarknaden. Försommarens undersökning visar att utmaningarna kring hur vi mår på jobbet blir allt större i spåren av den pågående coronapandemin. Samtidigt är skillnaden i jobbhälsa stor mellan de som arbetat på distans och de som arbetat på sina ordinarie arbetsplatser under pandemins första månader.

I augusti presenterade Svenskt Kvalitetsindex resultat kring hur ledarskapet spelar en allt större roll i det nya arbetslivet. Från samma undersökning kan vi även se att jobbhälsan påverkats av rådande situation.

Psykisk ohälsa ökar i pandemins spår

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen. Ohälsa kopplad till arbetet är något som Svenskt Kvalitetsindex uppmärksammat tidigare. På frågan om man någonsin känt psykiskt obehag av att gå till jobbet är trenden i stort oroväckande och den har förstärkts under det senaste året.

– Andelen som mått dåligt av att gå till jobbet har under året successivt ökat eller legat kvar på höga nivåer, säger Laurina Qvarnström, Chef Marknad, försäljning & HR. Trenden är särskilt tydlig bland yngre. Det är klart att Covid-19 till viss del påverkar resultatet, men nivåer där i genomsnitt var femte anställd känt psykiskt obehag är en stor samhällsutmaning som funnits i flera år.

Hälsan och det nya arbetslivet

Förutom den psykiska ohälsan ställs frågor kring hur arbetet påverkar hälsan framåt. Var femte anställd anger att ens nuvarande arbete kommer påverka hälsan negativt. Det är marginellt lägre än förra året och är helt i linje med hur det sett ut de senaste åren. De branscher där nuvarande arbete påverkar medarbetarnas hälsa negativt som mest är inom fordon- och teknikindustri samt vård och omsorg.

– Det här är ett resultat som vi känner igen och en sektor som vård- och omsorg har även tidigare haft vikande resultat säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex. Men det är farligt att bara peka ut vissa branscher eller sektorer. På sikt är det här en viktig fråga för alla arbetsplatser och en helt central del i att skapa ett sunt och hållbart arbetsliv. Det gäller inte minst nu när skillnaden mellan de som arbetar på distans och de som inte gör det är väldigt stor, fortsätter Parmler.

Om ett nytt arbetsliv där många jobbar på distans är här för att stanna får framtiden utvisa, men att det för med sig nya utmaningar är tydligt.

– Skillnaden mellan distansarbete och ordinarie arbetsplats upplevs som störst när det gäller just hälsa och arbetsmiljö, säger Laurina Qvarnström. Förutom direkta frågor kopplade till den fysiska arbetsmiljön är en annan påverkande faktor de relationer som finns i arbetet, berättar Laurina Qvarnström. Den som arbetar på distans missar sociala och informella relationer som finns på arbetsplatsen och det utbytet spelar en viktig roll, inte bara för individen utan också för yrkesrollen i stort.

Vad är det då arbetsgivare behöver göra för att medarbetare ska må bättre på jobbet? Svaret på frågan varierar beroende på om medarbetaren jobbar på distans eller inte.

Hälsobefrämjande aspekter vid hemarbete:
• Tydliga ramar mellan yrkes- och privatliv.
• Den fysiska arbetsmiljön.
• Att medarbetarna vet vad som förväntas av dem för att öka möjligheten att göra ett bra jobb.
• Att medarbetare behandlas på ett rättvist sätt.

Hälsobefrämjande aspekter vid arbete från ordinarie arbetsplats:
• Att respektera åsikterna hos medarbetarna.
• Att ge de rätta förutsättningarna i arbetsmiljön.
• Att visa uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser.
• Den högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten.

– Arbetsmiljön, både den fysiska och psykiska, är en av de viktigaste faktorerna för vår jobbhälsa. Välmående medarbetare kommer vara helt avgörande i en omvärld där krav från kunder förändras snabbt. Det har sagts förut men tåls att upprepas; frågor kring medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv måste vara högt upp på den strategiska agendan. Det är en stor ledningsutmaning, avslutar Johan Parmler.

Not, om studien 2020

Jobbhälsoindex som genomförts årligen sedan 2007 består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet etc samt därutöver ett flertal andra variabler. För 2020 har totalt 6 364 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex.

Läs mer om branschundersökningen
Läs som A4-pdf
Johan Parmler

Har du frågor?
Kontakta gärna

JOHAN PARMLER
VD
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.