• Era medarbetare är organisationens främsta ambassadörer.

Nationell medarbetarundersökning

Jobbhälsoindex är Sveriges största nationella medarbetarundersökning och genomförs årligen sedan 2007. Undersökningen bygger på ett representativt urval av svenskar i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid.

Vägen till hållbar framgång går genom medarbetarna

Ett stressfullt arbetsliv minskar nöjdhet, motivation och jobbhälsa samtidigt som kundkraven ökar. Upp emot 1 000 000 människor känner regelbundet psykiskt obehag på grund av arbetet och bland unga anger 3 av 10 att de mår dåligt av jobbet en eller flera gånger i månaden.

Medarbetarnöjdheten gör en försiktig uppgång 2019 men den fortsatt lägre nivån på medarbetarnas motivation och nöjdhet är utmanande ur flera perspektiv – man kan tala om ett moment 22. Ett längre arbetsliv är nödvändigt av samhällsekonomiska skäl, samtidigt som de som befinner sig i arbetslivet upplever sin arbetssituation betydligt tuffare idag än för 10 år sedan. Begreppet psykisk ohälsa är idag alltför vanligt förekommande. Ett oroväckande resultat från de senaste årens mätningar är att andelen som känner psykiskt obehag av att gå till jobbet successivt ökat eller ligger kvar på höga nivåer. Särskilt alarmerande är trenden bland unga. Det är en utveckling som inte leder till hållbar framgång.

Samtidigt visar Svenskt Kvalitetsindex kundundersökningar att image, anseende, förtroende och förmågan att leverera personlig och kundanpassad service är aspekter som påtagligare än tidigare driver kunders nöjdhet men många organisationer förmår inte leverera detta. Denna samhällstrend tonar fram som vår tids stora ledningsutmaning. En vikande medarbetarnöjdhet och en sviktande jobbhälsa kan således få en betydande påverkan på såväl kundnöjdhet som konkurrenskraft och verksamhetsresultat.

SÅ HÄR GÅR MÄTNINGEN TILL

Jobbhälsoindex som genomförts årligen sedan 2007 består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet etc samt därutöver ett flertal andra variabler. För 2019 har totalt 10 200 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex. Studien bygger på ett representativt urval utifrån åldersgruppen 20-65 och man har behövt arbetat minst halvtid för att ingå i målgruppen. Enkäten har besvarats via e-post med kompletterande telefonintervjuer och med en svarsfrekvens närmare 50%. Jobbhälsindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Laurina Qvarnström

Vill du veta mer

Kontakta gärna
Laurina Qvarnström
om du vill ha mer information,
070-880 27 13,
laurina.@qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Senaste undersökningen

Läs gärna de senaste rapporterna.

Läs mer på Jobbhälsoindex

Undersökningen är ett samarbete med Jobbhälsoindex. Mer information och rapporter finns på deras webbplats.

980000

Knappt en miljon anställda känner psykiskt obehag av att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare.


57

Bäst mår de anställda i finans-, bank-, försäkrings-branscherna. 57% av medarbetarna känner inget psykiskt obehag av jobbet här.


25000

Anställda med en månadslön upp till 25 000 kr känner oftare psykiskt obehag inför jobbet än de med högre lön.


22

22% av de yngre cheferna (yngre än 30 år) tycker inte att deras åsikter respekteras på jobbet.


81

81% av äldre chefer (över 55 år) tycker att deras arbete är meningsfullt.

', { 'anonymize_ip': true });