• Era medarbetare är organisationens främsta ambassadörer.

Nationell medarbetarundersökning

Jobbhälsoindex är Sveriges största nationella medarbetarundersökning och genomförs årligen sedan 2007. Undersökningen bygger på ett representativt urval av svenskar i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid.

Hälsan i arbetslivet på topp – klar förbättring under pandemiåret, men tydliga skillnader mellan olika grupper

Färre sjukskrivningar, fler helårsfriska och minskad upplevd smärta är några av de saker som sticker ut i årets studie från Jobbhälsoindex och Svenskt Kvalitetsindex.

Studien målar upp en ljus, men komplex bild. Under pandemiåret har färre varit frånvarande på grund av sjukdom jämfört med de senaste 10 åren. Andelen helårsfriska – de som inte haft en enda sjukfrånvarodag senaste 12 månaderna – har ökat i alla åldersgrupper under pandemiåret.

– Vi ser också att allt färre har känt fysisk smärta på grund av arbetet under 2021 jämfört med tidigare år, säger Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex. Samtliga åldersgrupper uppvisar den lägsta andelen som upplevt fysisk smärta sedan vi började mäta det, 2015.

Bland de som arbetat hemma finns en högre nöjdhet med arbetsgivaren, man är också generellt friskare – det är bland hemma-arbetarna som vi ser flest helårsfriska.– Den jobbrelaterade psykiska ohälsan har minskat under pandemiåret i alla åldersgrupper säger Johan Parmler på Svenskt Kvalitetsindex. Fortfarande är det dock stora skillnader mellan åldersgrupperna. De yngre upplever oftare psykiskt obehag jämfört med sina äldre kollegor. Oavsett ålderskategori så känner chefer i offentlig sektor betydligt oftare psykiskt obehag inför jobbet än sina kollegor i privat sektor.

Covid-19 har, precis om i resten av samhället, även påverkat det som sker på arbetsplatsen. Av landets anställda har 16 procent testat positivt för Covid-19. Det motsvarar över 700 000 personer. Den största smittobördan har burits av anställda inom vård, skola och omsorg som är de mest smittade av covid-19. Att de som själva konstaterats ha haft covid-19 också har haft en högre sjukfrånvaro är kanske inte förvånande. Men 23 procent av de som har testat positivt för covid-19 uppger att de inte haft en enda frånvarodag det senaste året.

SÅ HÄR GÅR MÄTNINGEN TILL

Jobbhälsoindex som genomförts årligen sedan 2007 består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet etc samt därutöver ett flertal andra variabler. För 2021 har totalt 9 700 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex. Studien bygger på ett representativt urval utifrån åldersgruppen 20-65 och man har behövt arbetat minst halvtid för att ingå i målgruppen. Enkäten har besvarats via e-post med kompletterande telefonintervjuer och med en svarsfrekvens närmare 52%. Jobbhälsindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI.