• Era medarbetare är organisationens främsta ambassadörer.

Nationell medarbetarundersökning

Jobbhälsoindex är Sveriges största nationella medarbetarundersökning och genomförs årligen sedan 2007. Undersökningen bygger på ett representativt urval av svenskar i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid.

Godkänd hantering av pandemin när medarbetare sätter betyg

Svenskt Kvalitetsindex har tillsammans med Jobbhälsoindex i Sverige AB sedan 2007 årligen kartlagt den svenska arbetsmarknaden. Studien tar sikte på hur medarbetare upplever områden som arbetsförhållanden, hälsa, motivation, medarbetarnöjdhet och attraktionskraft. I år har också ett flertal frågor relaterade till Covid-19 ställts.

Studien har genomförts under en av de mest turbulenta tiderna i modern historia. Covid-19 har på kort tid fått stora effekter på människors hälsa och vardagsliv och på det svenska arbetslivet i stort. Årets studie har därför särskilt fokuserat på hur landets anställda upplevt denna period av förändring och osäkerhet samt hur arbetsgivare i olika branscher och sektorer hanterat krisen.

Högsta ledningen och närmaste chef är helt avgörande

Svenska arbetsgivare får överlag ett gott betyg av sina medarbetare för de åtgärder som vidtagits under pandemin. Betyget för hela arbetsmarknaden är 66,4 på en skala mellan 0 – 100 (där ett högre betyg betyder bättre hantering). Mest nöjd är man i privat sektor och minst nöjd inom kommunal sektor. Lägst omdömen noteras inom vård och omsorg, hotell och restaurang samt verkstadsindustrin, vilket alla är branscher som på olika sätt drabbats av krisen. Inom just vård och omsorg har också 4 av 10 inte överraskande angett att arbetsbelastningen ökat.

Krishanteringen nu har stor inverkan framåt

Studien visar att arbetsgivares hantering av Covid-19 även har påverkat medarbetares syn på sin anställning på lång sikt, genom bland annat om man rekommenderar sin arbetsgivare till andra. Precis som arbetsgivarnas hantering av krisen påverkat hur man som medarbetare ser på framtiden, så har ledarskapet också haft stark påverkan på medarbetarnas engagemang.

Möjlighet att jobba hemma påverkar
Klart nöjdast med hanteringen är de medarbetare som i huvudsak jobbat från hemmet, men som inte gör det i vanliga fall. Samtidigt noteras att vårens distansarbete gjort det svårare för vissa att göra ett bra jobb. Av alla de närmare 40 procent som arbetat hemifrån under pandemin, upplever kategorin äldre anställda (55 år och uppåt) att det varit mycket svårare att göra ett bra jobb jämfört med yngre arbetskamrater. Denna kategori har också upplevt större problem med sin hemarbetsmiljö jämfört med de yngre.

SÅ HÄR GÅR MÄTNINGEN TILL

Jobbhälsoindex som genomförts årligen sedan 2007 består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet etc samt därutöver ett flertal andra variabler. För 2020 har totalt 6 364 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex. Studien bygger på ett representativt urval utifrån åldersgruppen 20-65 och man har behövt arbetat minst halvtid för att ingå i målgruppen. Enkäten har besvarats via e-post med kompletterande telefonintervjuer och med en svarsfrekvens närmare 50%. Jobbhälsindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

', { 'anonymize_ip': true });