branschmätning bemanning

Bemanningsbranschen utmanas när arbetsmarknaden förändras

Kunderna till bemanningsbranschen är nöjda med sina leverantörer, visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning. Men bara hälften av de tillfrågade anser att bemanningsbolaget uppvisar ett etiskt förhållningssätt mot sin personal, exempelvis följer kollektivavtal, respekterar individen och motverkar diskriminering. Nu väntas spelplanen för bemanningsbranschen målas om. I och med att Arbetsförmedlingen reformeras skapas möjligheten för de privata aktörerna att ta en ännu större roll framöver i samhällets kompetensförsörjning. 

Bemanningsbranschen har relativt högt förtroende och har hållit en jämn nivå på sin kundnöjdhet i över ett decennium, till skillnad från många andra branscher som Svenskt Kvalitetsindex mäter. I år har bemanningsbranschen lyckats öka sin kundnöjdhet med 1,3 enheter och landar på kundnöjdhetsindex 69,3. Undersökningen omfattar förutom rena bemanningstjänster även personaluthyrning och rekrytering.

 Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

69,3 i kundnöjdhet är fortfarande något högre än Sverigesnittet i alla branscher Svenskt Kvalitetsindex mäter, som var 67,3 förra året. 

– De kommande åren blir intressanta att följa i och med den stora förändring som branschen nu står inför när de privata aktörerna får ta ett större ansvar för samhällets kompetensförsörjning i och med Arbetsförmedlingens omfattande reformer, kommenterar Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex. 

Liten spridning mellan bolagen

Bäst ut kommer Academic Work, med en kundnöjdhet på 70,4, tätt följd av de mindre aktörerna i gruppen övrigt med index 70,0.

SKI Bemanning 2019 per bolag

  Bemanningsbranschen är en bransch i förändring, med många mindre bolag med starka  tillväxtambitioner, fortsätter Johan Parmler. Kundnöjdheten bland dessa mindre aktörerna ökar i årets mätning med +2,9 enheter. Nu är det viktigare än någonsin för de stora aktörerna att hålla ett ännu starkare kundfokus framåt.

Vikten av en stark image för att bygga förtroende

Branschen har lyckats etablera en starkare image i år. Imageaspekten fångar upp de mjukare värdena relaterade till varumärket som upplevd trovärdighet, omtänksamhet och samhällsengagemang. Kunderna litar på och känner sig omhändertagna av sina leverantörer vilket även speglas i en ökad lojalitet, som ökar från 69,3 förra året till 71,8 i år.

– Imageaspekten blir mycket viktig med tanke på de förändringar som skett under det gångna året och den desto mer inflytelserika roll som branschen har som pådrivande instans för samhället och den ekonomiska utvecklingen, säger Johan Parmler. 

Förtroendet för det egna bemanningsföretaget är högt, särskilt de mindre bolagen har högt förtroende hos sina kunder. Här är det inte bara avgörande att lyckas förmedla rätt person med rätt kompetens till en kund, utan hanteringen runtomkring är minst lika viktig. Kraven kring etiskt förhållningssätt, jämställdhet och mångfald ökar dessutom.

Endast hälften av de tillfrågade anser att bemanningsbolaget uppvisar ett etiskt förhållningssätt mot sin personal, exempelvis följer kollektivavtal, respekterar individen, ger korrekt information om aktuella tjänster och motverkar diskriminering.

– Ett budskap vi vill skicka med till branschen är att vi också ser att det finns stor förbättringspotential i hur bemanningsföretagen kommunicerar kring hur de arbetar med hållbarhetsfrågorna. Endast en av tio kunder ger godkänt betyg här, samtidigt som sju av tio uppger att kraven på hållbarhet kommer att öka de kommande åren. 

Not, om studien 2019

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom bemanningsbranschen sedan 2007. Respondenterna svarar på frågor kring upplevelsen av sitt bemanningsföretag och aktörerna erbjuder tjänster inom personaluthyrning, rekrytering, bemanningstjänster med ett mer konsultativt innehåll samt strategisk bemanning.

Intervjuerna har genomförts april-maj 2019. 1 299 intervjuer har genomförts.

Johan Parmler

JOHAN PARMLER
VD och chefsanalytiker
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.