Varumärkesundersökning

Genom SKI:s varumärkesundersökning får ni ett starkt underlag för att mäta och analysera t.ex. associationer, attityder och graden av kännedom och acceptans kring just ert varumärke. Undersökningen ger er beslutsunderlag för utformning av varumärkesstrategi eller andra typer av varumärkesrelaterade frågor.

Målsättning

Tillsammans diskuterar vi er målsättning med studien eftersom begreppet varumärkesundersökning är relativt brett. Undersökningen kan innefatta många typer av frågor kring ett varumärke och SKI kan anpassa undersökningen efter vad just ni vill/behöver få svar på. Här är det viktigt att tänka på det underliggande syftet och vilken målgrupp som önskas veta mer om. Boxarna nedan illustrerar olika dimensioner som vanligen inkluderas i SKIs varumärkesundersökningar:

Målgrupp

Målgruppen för privatmarknad är personer från 18 år och uppåt som är bosatta i Sverige (möjligen bosatta i ert upptagningsområde). På företagsmarknaden är målgruppen företag i Sverige med minst en anställd (möjligen aktiva i ert upptagningsområde).

För att genomföra den här typen av undersökning använder vi oss vanligtvis av en webbpanel eller telefonintervjuer. Det som avgör val av metod beror på hur lätt eller svårt det är att nå målgruppen. Både allmänheten och kunder kommer vara föremål för den här studien. Det betyder att man kan göra analyser utifrån det som vanligen kallas för aktiv och passiv relation.

Ambassadörer

Precis som för NKI- och NMI-undersökningarna bygger analysen på ett modellbaserat ramverk med ovanstående ”boxar” som utgångspunkt. Modellen innefattar drivande aspekter som här är kännedom, attityd, associationer och resultataspekter som här är ”Ambassadörer”. Tillsammans definierar vi Ambassadörer i termer av ”tänkbart alternativ”, ”förstahandsval”, ”köp”, ”nöjd kund” och ”lojal kund”. SKI bistår i detta arbete.

Svaren bearbetas efter granskning med hjälp av en statistisk analysmodell (Partial Least Squares) för att erhålla såväl index liksom för styrkan i orsakssambanden (vad som förklarar faktiskt erhållna värden för ”Ambassadörer”).  Det betyder att undersökningen kan ge svar på bland annat följande:

  • Hur hänger kännedom och attityd ihop?
  • Hur många känner till er verksamhet
  • Vilka associationer gör att er verksamhet blir ett tänkbart alternativ eller ett förstahandsval?
  • Vilka attityder är mest kopplat till köp?
  • Vilka associationer ska er verksamhet förstärka?
Johan Parmler
VD
+46 73 151 75 98
+46 831 53 00
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig