• Framgångsrika organisationer tar signaler om ändrade kundbehov på allvar.

Insikter

Med den höga förändringstakt och nya beteenden som finns i vårt samhälle idag, finns ett allt större behov nya insikter. Vi publicerar debattartiklar, rapporter och föreläsningar som bygger både på vår egen och andras forskning och undersökningar. Ta gärna kontakt med någon av oss om du vill ha mer information.

Forskningsrapport

Important drivers for customer satisfaction – from product focus to image and service quality

Undersökningsresultat visar att det har skett ett paradigmskifte under det senaste decenniet. Produktkvaliteten är ersatt av servicekvalitet som en av de viktigaste drivkrafterna för kundnöjdhet. Rapporten är skriven på engelska.

Den stora utmaningen

Kartläggning av konsumenternas vilja att producera el, lagra energi och vara efterfrågeflexibla

Den 19 juni 2018 fastslog riksdagen att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040, genom att bifalla propositionen ”Energipolitikens inriktning”. Sveriges energimarknad står därmed inför sin största utmaning någonsin.

Sverigekollen 2018

Sammanfattning av branschrapporterna 2018

Många organisationer tycks bli allt duktigare på att möta ändrade kundkrav, drivkrafter och förväntningar. Det är positivt.

Dagens Samhälle

Samhällsengagemang är lönsamt!

Vi lever i en oviss värld där hjulen snurrar allt snabbare. Osäkerhet, instabilitet och krav på förändring präglar dagordningen inom alla samhällssektorer. Och, människor vill i högre grad göra affärer med företag som upplevs som ansvarstagande.

SQMA-rapport

Organisationers främsta utmaningar

Oavsett vilka samhällstrender som råder medför de ofta någon form av omställning eller fokusområde med varierande tidshorisont. Så vilka är de främsta utmaningar som företag och organisationer i Sverige står inför de närmaste åren?

Dagens Nyheter

”Konsumenternas förtroende för företagen allt sämre”

Kundnöjdheten minskar och konsumenterna har blivit mer kritiska. Förtroendet för företag och institutioner har försvagats efter den senaste finanskrisen. Dagens ledare måste snabbt lära om och lära nytt för att anpassa sig till kunder och brukare som ställer nya krav.

Sverigekollen

Sammanfattning av branschrapporterna 2018

När vi blickar tillbaka på 2017 och summerar våra mätningar ser vi en svag återhämtning av kundnöjdheten i Sverige trots ett år som präglats av osäkerhet, politisk instabilitet och förändring.