• 4 av 10 privatkunder är mycket intresserade av att producera egen el.

    Branschmätning energi
  • Branschmätning energi

Energi

Intresset för val av elbolag blir allt större. Svenskt Kvalitetsindex har följt stora och mindre lokala aktörer inom energibranschen sedan elhandel började mätas år 2004. Sedan 2009 genomför vi även undersökningar inom elnät och fjärrvärme.

Resultatet av senaste mätningen hösten 2018

Svenskt Kvalitetsindex kundundersökning för energibranschen 2018 visar att kundnöjdheten för branschen som helhet är oförändrad. Bilden av att samhällsengagemang och miljöprofil ger nöjdare kunder stärks. Allt fler företag och privatpersoner är mycket intresserade av att producera egen el.

Kundnöjdheten ligger kvar på samma nivå som 2017

Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten bland privatpersoner och företag för elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder inom elhandel toppar Karlstad Energi och för företagskunder inom elnät toppar Skellefteå Kraft. Borlänge Energi kommer bäst ut i övriga fyra kategorier – företagskunder elhandel, privatkunder elnät samt privat- och företagskunder inom fjärrvärme.

Kundnöjdheten för energibranschen totalt sett ligger på samma nivå som det senaste året (ökning +0,2 enheter). Det är nu viktigt för energibranschen att inte tappa fart i sitt fokus på kunden. Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som får betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan bransch och kund.

Energibolagens roll i arbetet för ett klimatneutralt samhälle

Energibranschen har en viktig roll för att Sverige ska nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2040. Det är bland annat energiföretagen som ska få oss konsumenter att köpa förnybar el, installera solceller, lagra energi och bli mer flexibla i vår energianvändning. 

Intresset för att själv producera el har ökat drastiskt jämfört med föregående år, visar Svenskt Kvalitetsindex undersökning. Förändringen är tydligast bland privatkunder, där vi ser en kraftig ökning av personer som är starkt positiva till att producera egen energi. Samtidigt har andelen som är starkt negativa till detta minskat markant.Andel intresserade prod egen elNärmare hälften av företagskunderna är mycket intresserade av att producera egen el. Privatkundernas intresse har ökat starkt på bara ett år, i år uppger fyra av tio privatkunder att de är mycket intresserade av att producera egen el.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna genomförs under oktober och november varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Laurina Qvarnström

Vill du veta mer? Kontakta gärna Laurina Qvarnström,
+46 70 880 27 13
laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Senaste kundundersökningenLäs gärna vår sammanfattning
om den senaste kundundersökningen
i energibranschen.

66,2

Kundernas betyg på energibranschen 2018. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.

15040

Totalt antal genomförda kundintervjuer för energibranschen 2018.

Svenskt Kvalitetsindex om morgondagens energikunder

Energibranschen – samhällsengagemang och miljötänk ger nöjdare kunder